SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Akceptací tohoto dokumentu uděluji společnosti BigZoom a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Krč, Na strži 2097/63, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249 (dále jen „Společnost“) jakožto správci souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů, které Společnosti poskytnu nebo které jsem již v minulosti poskytl v souvislosti s užíváním webových portálů provozovaných Společností a souhlasím zároveň s tím, aby tyto osobní údaje byly zařazeny do databáze a informačního systému Společnosti, byly Společností uchovávány a případně poskytnuty třetím osobám – obchodním partnerům Společnosti.

Společnost je oprávněna poskytnuté osobní údaje použít pro následující účely zpracování: reklamní a marketingovou činnost, zasílání obchodních sdělení, nabídek Společnosti a informací o produktech a službách, pořádání spotřebitelských soutěží a ke komunikaci se subjektem údajů.

Společnost bude osobní údaje zpracovávat sama nebo prostřednictvím třetích osob v souladu s platnými právními předpisy při zachování principu korektnosti, transparentnosti a ochrany zájmů a práv subjektu údajů.

Tento souhlas je udělen a vyjádřen dobrovolně. Jsem si vědom (a) toho, že k udělení tohoto souhlasu nemohu být nucen (a). Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž poskytnuté osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, pokud k jejich zpracovávání poté nebude zároveň dán jiný důvod dle příslušného právního předpisu.

Právním základem pro zpracování mnou poskytnutých osobních údajů je tento souhlas, přičemž některé osobní údaje mohou být zpracovány i proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsem uzavřel se Společností.

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to výslovným a srozumitelným emailem na adresu: info@bigzoom.cz, která je zároveň i kontaktní adresou Společnosti,
  • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
  • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo získat osobní údaje, které jsem poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
  • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
  • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Souhlasím